Football is all about money…

今日讀《明報》,港聞版有一題為「now加價 睇英超收428元」的新聞,說的是「知情人士」稱,now寬頻電視的「全餐」月費會由三百九十八月加至四百二十八元。所謂「全餐」,其實是針對一眾追看英格蘭超級聯賽的球迷,因為下一屆英超起,播映權將由現時的有線電視轉到now寬頻電視手上。

我自己是網上行的用戶(近來網絡連線速度奇慢,或應改名為「網上爬」,或用回當年寬頻推出時的名稱「焦急〔超級〕網上行),也有用now寬頻電視(主要是ESPN、Star Sports及數個有線沒有的新聞台)。個多月前與電盈續約時,對方也有遊說我訂「全餐」服務,不過我以now寬頻電視有不少頻道,其實有線也有的理由拒絕。對我而言,即使是now獨家擁有的頻道,如數個電影頻道,我的興趣實在不大,例如對方經常推銷電影或音樂頻道,我要是會自己買碟聽/看,就是沒有太多的時間,乖乖地安坐電視機前觀看了--事實上,近一兩年連看足球比賽的時間也買少見少,絕大部分時間也是用錄影機錄下,然後再看。

不過最大的問題,還是錢的問題。now寬頻電視未「加價」前的全餐,其費用已經比有線貴近一百元:我家中過去都沒有與有線簽約,每月付二百九十九元,但是斷無理由,為了單單一個英超,以及兩年後的歐洲國家杯,而要每月付出四百多元的費用,收看now的所用台,但偏偏不少頻道都與有線的重疊。now自競投到英超播映權以來,都對其收費計畫語焉不詳,看到的消息,只是說ESPN及Star Sports會播放「部分比賽」,以及一味叫人訂閱全餐計畫,然而就有關全餐計畫的宣傳,我看到的是一個近乎恐嚇的手段,不斷發出如「不訂全餐就看不到全部英超」,又或是「現在不訂全餐日後就會更貴」之類的訊息,這就是利用球迷擔心沒有球賽看的心理,以及建構日後可能要付出更貴代價的印象,「利誘」用戶現在付費訂閱全餐。

now寬頻電視的收費架構有其彈性,撇開全餐不論,基本上是逐台收費,新訂戶的最低消費通常是百多元選數個頻道,我自己也正享受「著數」,兩個體育台加四個新聞頻道是月付九十九元。但是優惠歸優惠,在英超播放安排仍然是混沌一片之時,營辦者一味著人選用「包睇晒」的套餐,進行綑綁式銷售,在我們用戶的眼光中,就是與「迫你睇」其他可能根本沒興趣看的頻道無異,這樣的冤大頭,有誰願做?

記得在now宣布以「天價」投得英超時,曾看到有分析稱,now推銷全餐的目的,是不希望用戶只訂英超頻道,以免令其他頻道「得個桔」。對有意申請now寬頻電視的人而言,付錢看英超不是問題,但是絕不想花冤枉錢。如果說付二百多元,在規定訂看一定數量其他頻道的情況下,觀看英超賽事,在我而言「條氣會順D」。我現時採取的策略是「等著瞧」,但是究竟now何時才可以公佈有關英超播放的收費詳情?還有,請不要用甚麼知情人士、銷售員等等人放風吧,說一就一,說二就二!

And, one more thing.

今日讀《信報》看到這段文章,唉,對於我這個支持曼聯,亦對碧咸沒有惡評的人而言,我還有甚麼好說呢?

4 Responses to “Football is all about money…”


 • using Safari Safari 419.3 on Mac OS Mac OS

  講真,除了榜首大戰,大隊對賽同季尾護級之外,有幾多人會場場睇?四百幾蚊真是太貴了。

 • using Internet Explorer Internet Explorer 6.0 on Windows Windows XP

  今日頭條話二百元. 唔知誰是誰非. 可能有人老點公信第七喎

 • using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 2.0.0.1 on Windows Windows XP

  錢兄:我今早讀《蘋果》也看到了有關消息,不過看了數次,也搞不明白二百多元、包括英超賽事在內的套餐,與三百八十八再加數十元的「真正套餐」有甚麼分別。都是這個策略:一日沒有official announcement都不會「落疊」。

  Nikita:也不是呢,有時中游球隊對碰也可以好刺激,例如周日那場熱刺對紐卡扭,真是由頭好睇到尾啦。正因為永遠不知球賽的好看程度,盡量看到最多的球賽是有必要的。

 • using Mozilla Firefox Mozilla Firefox 1.0.7 on Windows Windows XP

  如果係米都天價投波, 就可以吸客

  呢的市場策略太易了

Comments are currently closed.%d bloggers like this: